Opleidingsschool IJmond

Studenten en LIO’s

IJmare is actief in het opleiden van toekomstig leerkrachten. IJmare heeft een overeenkomst met Pabo Inholland Haarlem afgesloten, waardoor er een intensieve samenwerking is ontstaan. Studenten uit alle leerjaren worden geplaatst op scholen van IJmare. Het aanmelden van stageplekken verloopt via het praktijkplein van de pabo.

Studenten van andere pabo’s kunnen zich ook aanmelden voor een stage via karin.schoolopleider@ijmare.nl. Leerlingen van een mbo-opleiding kunnen zich rechtstreeks bij de directie van een van onze scholen melden voor een stageplaats.

Jaarlijks begeleiden praktijkbegeleiders (mentoren) 50 tot 60 studenten en leraren in opleiding (LIO’s) in onze scholen. Wij bieden LIO’s een betaalde stageplaats. HRM heeft korte lijnen met de studenten. Alle vierdejaars studenten hebben een gesprek met HRM om zo de wensen te inventariseren en instroom naar de organisatie te vergroten. Door goede begeleiding en monitoring binden wij deze stagiaires aan IJmare,  veel studenten die bij ons stage hebben gelopen, vinden na hun opleiding een baan bij ons.

Opleidingsschool IJmond

De Opleidingsschool IJmond is een samenwerking tussen de PABO en de besturen IJmare, Fedra en Atlant. De Opleidingsschool gaat uit van een visie waarin studenten worden opgeleid tot adaptieve professionals die collectief leren. Het is van belang dat leerkrachten in opleiding veel tijd besteden aan het leren van, in en voor de praktijk. Zij vergaren kennis van de vakken en vakdidactiek voor de praktijk, ze passen deze kennis toe in de praktijk en leren van de verbinding tussen de opgedane kennis en de opgedane ervaring door hier gezamenlijk op te reflecteren.  Per 1 augustus 2022 gaat IJmare deelnemen met de volgende scholen:

Deelnemende scholen:

  • De Zeester samen met de Panta Rhei (Fedra) leerteam 1/2
  • De Bosbeekschool- De Brederode Daltonschool leerteam 3/4

Leerteam varianten, flexpabo, deeltijd en verkorte deeltijd:

  • Atlant/Fedra/IJmare

Zij-instroom

IJmare, Fedra, Atlant en Tabijn leiden, in samenwerking met Pabo Inholland Haarlem, eigen groepen zij-instromers op. Zij-instromers krijgen de unieke kans het vak van leerkracht uit te oefenen en tegelijk het vak te leren. Zij-instromers die bij ons starten, krijgen direct een baan als leerkracht, hun opleiding wordt bekostigd en zij krijgen een goede begeleiding van een praktijkbegeleider en een bovenschoolse opleider. De eerste zes maanden staat een zij-instromer samen met de vaste leerkracht voor de groep. Deze leerkracht is de praktijkbegeleider die de zij-instromer intensieve begeleiding biedt en de eindverantwoordelijkheid voor de groep draagt, zodat de zij-instromer stapsgewijs kan toegroeien naar de functie van leerkracht. Na twee jaar zijn zij bevoegde leerkrachten voor het primair onderwijs. 

De tweede lichting zij-instromers van 2020-2022 heeft de opleiding met succes afgerond en staat nu voor de groep. De derde lichting is in augustus 2022 gestart.

Begeleiding startende leerkrachten

Startende leerkrachten worden binnen IJmare begeleid door onze schoolopleiders die een begeleidingsprogramma aanbieden. Startende leerkrachten hebben er baat bij om van elkaar te leren. Dit samenwerkend leren wordt vormgegeven door het organiseren van acht thema bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ingegaan op wat er speelt binnen de school. Door ervaringen uit te wisselen krijgt de startende leerkracht handvatten voor de dagelijkse praktijk. Het doel hiervan is de starter vertrouwd te maken in zijn vak door coaching en collegiale expertise. Het begeleidingsprogramma is afgestemd op de praktijk en wordt door de schoolopleiders ontwikkeld en bijgesteld.

Op jaarbasis worden er 8 themabijeenkomsten georganiseerd en besteden wij onder andere aandacht aan: 

  1. De gouden weken
  2. Pedagogische en didactische vaardigheden;
  3. Het pedagogisch klimaat en groepsvorming;
  4. Handelingsgericht werken;
  5. De relatie met ouders en ouder- en rapportgesprekken
  6. Cito, analyseren en groepsplannen
  7. Hoe om te gaan met feestdagen, activiteiten en uitstapjes